Nové produkty

Frézovací kotouče

Ruční frézování úhlovou bruskou jako alternativa k broušení

Video zde

Broušení neželezných kovů, umělých hmot, vláknových kompozitních materiálů a dřeva se vyznačuje značnými nedostatky a problémy. Jako například roztíráním materiálu, zanášením nástroje a obrobku, jeho přehříváním a vývojem prachu. V tomto směru poskytují jednostranné a dvoustranné frézovací prstence značné zvýšení kvality, bezpečnosti práce a hospodárnosti.

Frézování jako třískové obrábění je obvykle známé jen ve spojení se speciálními obráběcími stroji. Nejdříve je skoro nepředstavitelné, že je možné rukama ovládat vznikající síly. Frézovací prstence vyrobené ze slinutého karbidu se vyznačují záporným úhlem břitu a speciální geometrií zubů, čím se nástroj nikdy nemůže zaseknout a k jeho ovládání je zapotřebí vynaložit dokonce podstatně méně síly než při broušení.

Frézovací prstence jsou k dispozici v průměrech 70, 116 a 125 mm a v sadě dodané adaptéry umožňují jejich použití na běžných úhlových bruskách. Geometrie prstence je sladěná s vějířovým kotoučem, čímž je možné ekvivalentní použití. Je možné použít jak elektrické tak i pneumatické stroje, přičemž prstence o průměru 116 a 125 mm mají pracovat s otáčkami mezi 10.000 a 12.000 ot./min. a prstence o průměru 70 mm s 20.000 ot./min.. Použité stroje mají mít příkon nejméně 1.500 W. Speciálně jsou vhodné turbínové úhlové brusky s příkonem více než 2.000 W, které jsou současně také velmi tiché.

Nejčastější se používají frézovací prstence na obrábění hliníku při svařování. Zde dochází při přípravě okrajů materiálu nebo zpracování kořene sváru použitím běžných brusných prostředků k roztírání hliníku, k rychlému zanesení brusných prostředků a uzavření brusných zrnek nebo pojiva do materiálu. Toto vede při následujícím svařování k chybám ve sváru, jako např. k tvorbě pórů nebo trhlin. Proto je pro hliník použití brusných kotoučů s umělohmotným pojidlem podle DVS-letáku 0913-3 vyloučeno.

Frézovací prstence nabízí v těchto případech podstatné zlepšení. Během frézování jsou pro pracovníka póry, lunkry nebo trhliny ihned viditelné, v obrábění může tak dlouho pokračovat až je místo sváru bez chyby. Nástrojem způsobené lunkry nemohou vzniknout.

Práce svářeče je speciálně zásluhou dvoustranného frézovacího prstence, nazývaného také jako otvírač kořene sváru, ulehčena. Může se používat k opracování tupých a koutových svárů, zatímco se jednostranný frézovací prstenec používá na opracování okrajů svárů nebo na jejich zarovnání.

Další oblastí použití je slévárenský průmysl, speciálně začišťování hliníkových, magnéziových, měděných a titanových odlitků, u kterých se dosahuje úžasných výsledků. Výkon resp. objem odebraného materiálu za určitou dobu při vynaložení síly odpovídající vlastní váze stroje odpovídá hodnotám dosaženým při broušení s maximální přítlačnou silou. Při frézování s vysokou přítlačnou silou (40 N) odpovídá výkon dokonce 3 až 4násobnému výkonu brusného kotouče.

Také při frézování umělé hmoty je vzniklý hladký povrch značnou předností. Obrobek se při frézování nezahřívá, obávaný požár při broušení nevznikne.

Pořizovací náklady na frézovací prstenec se amortizují za pár měsíců. Nový nástroj je použitelný stovky hodin bez dalších nákladů na údržbu a může se nechat u výrobce až 7krát nabrousit. Tím přesahuje celková životnost více než 1.000 hodin. Jediný frézovací prstenec nahradí bez problémů 5.000 běžných vějířovitých kotoučů, čímž se podstatně redukují celkové náklady na nástroje. S tím je spojená také úspora nákladů na výměnu nástrojů, vyšší kvalita a v neposlední řadě zvýšená bezpečnost práce. Zatímco při broušení vzniká jemný prach, nebezpečný pro dýchací cesty, který se musí zachycovat nákladnou větrací technikou - vznikají při frézování jen třísky. Tyto jsou neškodné a mohou se bez větších nákladů recyklovat. Obzvlášť při broušení hliníku vzniká vysoce výbušný prach, který často způsobuje v odsávacích zařízeních výbuchy - při frézování nehrozí žádné nebezpečí.

Vyřazený, opotřebovaný frézovací prstenec je možné recyklovat, nevzniká žádný odpad. Naproti tomu zůstávají po broušení tisíce opotřebovaných kotoučů jako odpad, hory zdravotně závadného prachu, který v halách s obráběcími stroji ještě způsobuje opotřebení jejich součástek.

Bezpečnost použití frézovacích kotoučů na ručních úhlových bruskách byla prokázána certifikátem Z-13225/14 podle evropské normy EN 847-1, vydaným ústavem MPA v Hannoveru. Rezonanční analýza před upnutím nástroje, vhodná ochranná kukla, rukavice a ochranné brýle jsou dostačující bezpečnostní opatření. Ochrana dýchacích cest není zapotřebí.

Přestože jsou frézovací prstence jen krátce na trhu, rozhodli se pro jejich používání při zpracovávání hliníku již mnohé firmy z oblastí výroby kolejových a užitkových vozidel, staveb speciálních zařízení, zbrojního průmyslu, loďařského průmyslu a slévárenství.

Použitím sání pro frézování, která jsou k dostání jako příslušenství, je možné zarovnávat sváry přesně a hospodářsky.

Tyto nové frézovací prstence představují novou dimenzi hospodárnosti, kvality a bezpečnosti práce při obrábění povrchů.

Video zde


Zpět na výpis novinek